El software lliure necessita dissenyadors [CAT] i [CAS]

Article escrit per jose luis zapata i publicat en alt1040

Ha estat un camí llarg en la meva vida l’ús de programari lliure, record que vaig començar usant programari lliure en Windows abans de decidir canviar-me de sistema operatiu a Linux —“GNU/Linux”, per als puristes—, i durant tot aquest procés vaig poder notar els canvis que hi ha hagut en el disseny d’interfaces, de logos i d’imatges de diferents projectes de programari lliure.

Més enllà de llenguatges de programació i les metodologies de programació al voltant d’aquests, una de les habilitats més importants que un desenvolupador pot tenir és l’empatia. Perquè el programari sigui útil ha de ser fet prenent en compte les meves necessitats com usuari, que poden ser distintes de les necessitats d’altres usuaris.

Sabem que moltes vegades el disseny és deixat a un costat a l’hora del desenvolupament d’aplicacions lliures. Per què? Doncs moltes vegades més que ser creat pensant en l’usuari final, els programadors pensen en si mateixos mentre treballen en ell. Encara que de vegades les comunitats ajuden a millorar els dissenys en general —moltes vegades perquè els desenvolupadors tenen necessitats distintes i totes aquestes són preses en compte—, moltes vegades el disseny no és una cosa que en realitat preocupi als desenvolupadors.

Jo sé que el programari lliure és una metodologia molt vàlida i important, amb moltes aplicacions molt variades. Però alhora m’adono que —-la majoria de les vegades— comparat amb el programari privat, que és fet pensant en l’usuari final, el seu disseny és bastant pobre. Jo suport completament el programari lliure, però no m’agradaria que per a donar-lo suport hagi d’usar eines amb un disseny inferior. Què podem fer per a millorar l’ètica del disseny en el programari lliure?

Part del problema és el mercat. El programari comercial ha de vendre’s, així que les interfícies senzilles i amb gran usabilitat és algo integral en ell; el programari lliure no, i moltes vegades parteix de l’estratègia per a obtenir fons és oferir plans de suport, així que fer el programari lliure més senzill no és sempre parteix de la dinàmica (van a notar que el programari lliure millor dissenyat sempre té una versió comercial).

A més, molts desenvolupadors veuen el disseny com una cosa que passa a segon pla, un treball “inferior” en comparança al que ells fan. I qualsevol que pense que la seva funció és més important en un equip de desenvolupament fa que això sigua destructiu.

Altre problema és l’actitud dels dissenyadors. Qui vol regalar el seu treball quan de per si es diu que el treball del dissenyador ha estat devaluat molt últimament? D’una banda, els desenvolupadors poden mostrar el seu treball en projectes lliures com una cosa que els ajuda a formar-se en la seva carrera o com part de la seva portafolio. Però els dissenyadors no tenen els mateixos incentius. Podem veure exemples aïllats —com el Projecte Tango, o els dissenyadors involucrats en Firefox, com Chris Messina—, però en general no es pensa que l’ajudar en projectes lliures sigui una cosa bona. Encara.

Les companyies o comunitats que treballin desenvolupant projectes open source han de prendre això en compte. Han d’entendre la importància de tenir a dissenyadors en el seu equip. I els desenvolupadors han d’entendre que el treball del dissenyador és tan important com el d’ells i treballen amb la mateixa fi, només que les seves eines són un poc distintes.

——————————–

[CAST]

Ha sido un camino largo en mi vida el uso de software libre, recuerdo que empecé usando software libre en Windows antes de decidir cambiarme de sistema operativo a Linux —“GNU/Linux”, para los puristas—, y durante todo este proceso pude notar los cambios que ha habido en el diseño de interfaces, de logos y de imágenes de distintos proyectos de software libre.

Más allá de lenguajes de programación y las metodologías de programación alrededor de estos, una de las habilidades más importantes que un desarrollador puede tener es la empatía. Para que el software sea útil debe ser hecho tomando en cuenta mis necesidades como usuario, que pueden ser distintas de las necesidades de otros usuarios.

Sabemos que muchas veces el diseño es dejado a un lado a la hora del desarrollo de aplicaciones libres. ¿Por qué? Pues muchas veces más que ser creado pensando en el usuario final, los dasarrolladores piensan en si mismos mientras trabajan en él. Aunque a veces las comunidades ayudan a mejorar los diseños en general —muchas veces porque los desarrolladores tienen necesidades distintas y todas estas son tomadas en cuenta—, muchas veces el diseño no es algo que en realidad preocupe a los desarrolladores.

Yo sé que el software libre es una metodología muy válida e importante, con muchas aplicaciones muy variadas. Pero a la vez me doy cuenta de que —-la mayoría de las veces— comparado con el software privativo, que es hecho pensando en el usuario final, su diseño es bastante pobre. Yo apoyo completamente el software libre, pero no me gustaría que para apoyarlo tenga que usar herramientas con un diseño inferior. ¿Qué podemos hacer para mejorar la ética del diseño en el software libre?

Parte del problema es el mercado. El software comercial debe venderse, así que las interfaces sencillas y con gran usabilidad es algo integral en él; el software libre no, y muchas veces parte de la estrategia para obtener fondos es ofrecer planes de soporte, así que hacer el software libre más sencillo no es siempre parte de la dinámica (van a notar que el software libre mejor diseñado siempre tiene una versión comercial).

Además, muchos desarrolladores ven el diseño como algo que pasa a segundo plano, un trabajo “inferior” en comparación a lo que ellos hacen. Y cualquiera que piense que su función es más importante en un equipo de desarrollo hace que esto sea destructivo.

Otro problema es la actitud de los diseñadores. ¿Quién quiere regalar su trabajo cuando de por si se dice que el trabajo del diseñador ha sido devaluado mucho últimamente? Por un lado, los desarrolladores pueden mostrar su trabajo en proyectos libres como algo que les ayuda a formarse en su carrera o como parte de su portafolio. Pero los diseñadores no tienen los mismos incentivos. Podemos ver ejemplos aislados —como el Proyecto Tango, o los diseñadores involucados en Firefox, como Chris Messina—, pero por lo general no se piensa que el ayudar en proyectos libres sea algo bueno. Todavía.

Las compañías o comunidades que trabajen desarrollando proyectos open source deben tomar esto en cuenta. Tienen que entender la importancia de tener a diseñadores en su equipo. Y los desarrolladores deben entender que el trabajo del diseñador es tan importante como el de ellos y trabajan con el mismo fin, sólo que sus herramientas son un poco distintas.

La revolución de SO (Revolution OS).2001

La revolución de SO

Aquestr cap de setmana us oferim un documental sobre gnu, linux i Codig obert, n’hi ha que dir que aquest moviment que escomença al 80 ja ha conseguit grans avanços i pot acabar amb l’imperi de microsoft. Vist en documentalesatonline

Fa ja temps, un grup d’amics que erem aficionats a Linux, vam intentar formar un club de Linux. Ens ajuntàvem setmanalment per a parlar sobretot tipus de temes relacionats a Linux. Després d’algunes sessions aquest petit projecte va començar a agarrar forma i el numero d’entusiastes va començar a créixer. En aquest creixement va sorgir un problema… Molts dels nous integrants no tenien coneixement del concepte de GNU/Linux i el moviment del programari lliure. Llavors ens vam donar la tasca de tractar de recopilar documents i vídeos que ens ajudessin, d’alguna manera, a donar-los una base que els permetés millor familiaritzar el concepte i no se sentissin tan perduts. Va ser llavors que vam donar amb una pel·lícula que es diu Revolution US la qual relata els començaments del moviment GNU/Linux per mitjà d’entrevistes amb els pioners d’aquest moviment.

DOWNLOAD:

http://www.megaupload.com/?d=2W9AHC9X